Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podstawa prawna: art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r.poz.711 z późn. zmianami)
I. Wybrane informacje o sam1dzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
 1. Firma samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie
 2. Siedziba: Węgrów, ul. Kościuszki 15
 3. Adres: 07-100 Węgrów, ul. Kościuszki 15
 4. Numer telefonu, faksu oraz adres poczty elektronicznej:25 792 26-07; zozweg@se.onet.pl
 5. Numer identyfikacyjny REGON: 000304622
 6. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000061507
 7. Data wpisu i numer rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 1998-07-24

000000007321

II. Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej została opracowana w oparciu o teorię i zasady analizy wskaźnikowej, dostosowanej do warunków i specyfiki sektora ochrony zdrowia. Raport sporządzono zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wskaźników ekonomiczno- finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2020 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w w/w rozporządzeniu.

 

 

W wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania finansowego za 2020 ROK przy zastosowaniu metody punktowej uzyskano 66 punktów co stanowi 94,28% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania i to świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki. III. Prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe Opis przyjętych założeń. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Prognoza na okres 2021-2023 została opracowana zgodnie z art. 52 ustawy o działalności leczniczej. SP ZOZ pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów - koszty działalności i reguluje zobowiązania. W prognozach sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe założono utrzymanie stabilności ekonomiczno-finansowej i osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. W dniu 30 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024. Obowiązek przygotowywania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) wynika z art. 104 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od 2014 r. WPFP jest opracowywany w nowym układzie i składa się z:

 1. programu konwergencji, do którego przygotowania Polska jest zobowiązana zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady UE 1466/97,
 2. określenia celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej przedkładają co roku Komisji Europejskiej aktualizacje programów stabilności. Na podstawie analizy tych dokumentów organ wydaje następnie zalecenia dla polityk gospodarczych państw członkowskich, które należy uwzględnić przy projektowaniu budżetów na kolejny rok. W 2020 Program zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, został ograniczony i koncentrował się na działaniach podjętych w związku z pandemią. W 2021 Program wraca do standardowego horyzontu i przedstawia średniookresową prognozę sytuacji gospodarczej Polski i jej finansów publicznych do 2024 r. Program powstawał równolegle z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, który Polska przekaże do instytucji UE. Krajowy Plan Odbudowy przedstawi plan reform i inwestycji w latach 2021-26, finansowany dotacjami i pożyczkami z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Plan ten określa wstępną prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na rok następny. Prognozowany wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,5 proc.). W 2021 roku wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej szacuje się na 6,2 %, w 2022 – 6,4 % a w 2023 spadnie do 5,8 %. Po zakończeniu prac nad prognozami dotyczącymi opieki zdrowotnej, weszła w życie ustawa o zmianie ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która zakłada stopniowe zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia do 2025 r. aż do osiągnięcia poziomu 6% PKB. Znowelizowana ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. skróciła zwiększanie nakładów na ochronę zdrowia o 1 rok, tj. do 2024 r. Inflacja w całym 2021 r. wyniesie średnio 3,1%, a w następnych latach prognozy będzie się zbliżać do celu inflacyjnego 2,5%. W bieżącym roku ze względu na trwającą epidemię COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych uruchomiono w 2020 r. dodatkowe środki budżetowe dla powstrzymania pandemii i łagodzenia jej skutków . W Polsce walka z epidemią oraz uruchomienie szeregu działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków epidemii, miało wpływ na pogorszenia wskaźników makroekonomicznych.

Założenia do prognozy przychodów i kosztów Prognoza przychodów na 2022 rok i lata następne została oparta na planie rzeczowo-finansowym umowy z NFZ. Przychody z NFZ stanowią 98,14% przychodów SPZOZ. Wysokość kontraktu ma bezpośredni wpływ na kondycję finansową podmiotu. Podobnie jak w całej gospodarce w okresie marzec -kwiecień odnotowano znaczne zmniejszenie rzeczowe wykonania kontraktu w stosunku do planu. Mimo to zgodnie z obowiązującymi na dzień dzisiejszy przepisami spadek wykonania świadczeń nie ma bezpośredniego przełożenia na wpływy środków z NFZ. W prognozie na 2021 rok założono, że do końca roku zakres rzeczowy świadczeń wynikający z umowy zostanie zrealizowany zarówno w umowach ryczałtowych jak i umowach odrębnie finansowych rozliczanych wg wykonanych świadczeń. Jest to założenie optymistyczne, aczkolwiek możliwe do zrealizowania pod warunkiem, że negatywne skutki epidemii – niechęć pacjentów do korzystania ze świadczeń planowych, wysoki % pracowników na zasiłkach opiekuńczych i chorobowych, wydłużenie czasu wykonywania świadczeń związany z zaostrzonymi wymogami bezpieczeństwa - wrócą do normalności. Na lata 2022 i 2023 założono wzrost przychodów na poziomie tempa wzrostu realnego PKB czyli 3,8%. Przyjęto założenie, że niezależnie od realizacji kontraktu w 2021 r. wartość przychodów ze środków publicznych, która powinna gwarantować świadczenia gwarantowane dla osób uprawnionych nie może być obniżona nawet przy zmniejszeniu przychodów NFZ ze składek zdrowotnych ponieważ ustawa o finansowaniu świadczeń ze środków publicznych gwarantuje rosnący udział w PKB środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. Wg. Prognozy Banku Światowego spożycie prywatne pozostanie głównym motorem wzrostu gospodarczego i wzrośnie w ujęciu realnym o 4,3% w 2021 r. oraz o 4,4% w 2022 r. W kolejnych latach w horyzoncie prognozy realne tempo wzrostu konsumpcji wyniesie średnio 3,7%. Do prognozy przychodów na lata 2021-2023 przyjęto, że zakres realizowanych świadczeń ze środków publicznych będzie obejmował wszystkie zakresy dotychczasowej działalności jednostki. Prognoza przychodów na lata 2021-2023 została sporządzana wg zasad rozliczeń wynikających z obecnie obowiązujących umów – skorygowana o wskaźnik wzrostu PKB. Wykaz umów na finansowanie świadczeń ze środków publicznych zawartych na dzień sporządzenia raportu:

Nazwa płatnika RODZAJ/ZAKRES ŚWIADCZEŃ TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 • 07R-3-30006-02-01-2011-2021 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA od 2021-01-01 do 2021-06-30 – z możliwością przedłużenia
 • 07R-3-30006-03-08-2017-2021 LECZENIE SZPITALE (PSZ) od 2021-01-01 do 2021-06-30 – z możliwością przedłużenia
 • 07R-3-30006-07-01-2017-2022 LECZENIE STOMATOLOGICZNE od 2021-01-01 do 2021-12-31
 • 07R-3-30006-05-01-2017-2022 REHABILITACJA LECZNICZA od 2021-01-01 do 2021-12-31
 • 07R-3-30006-10-01-2017-2022 PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE od 2021-01-01 do 2021-12-31
 • 07R-3-30006-01-01-2016 PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNE od 2021-01-01 do 2021-12-31
 • 07R-3-30006-04-01-2011-2020 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ (sama poradnia zdrowia psychicznego) od 2021-01-01 do 2021-06-30 – z możliwością przedłużenia
 • 07R-3-30006-04-01-2019-2023 OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ (samo leczenie uzależnień) od 2021-01-01 do 2021-12-31
 • 07R-3-30006-02-01-2019-2023 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA (poradnia chorób wewnętrznych i poradnia pediatryczna) od 2021-01-01 do 2021-12-31
 • 07R-3-30006-19-03-2020-2021 CHOROBY ZAKAŹNE I STANY NADZWYCZAJNE od 2021-01-01 do 2021-12-31
 • 07R-3-30006-19-05-2020-2021 CHOROBY ZAKAŹNE I STANY NADZWYCZAJNE od 2021-01-01 do 2021-12-31
 • 07R-3-30006-19-01-2020-2021 CHOROBY ZAKAŹNE I STANY NADZWYCZAJNE od 2021-01-01 do 2021-12-31
 • 07R-3-30006-19-04-2020-2021 CHOROBY ZAKAŹNE I STANY NADZWYCZAJNE od 2021-01-01 do 2021-12-31
 • 07R-3-30006-19-15-2020-2021 CHOROBY ZAKAŹNE I STANY NADZWYCZAJNE od 2021-03-01 do 2021-12-31
 • 07R-3-30006-19-11-2020-2021 CHOROBY ZAKAŹNE I STANY NADZWYCZAJNE od 2021-03-01 do 2021-12-31

Prognoza kosztów na 2021 rok i lata następne została oparta na przyjętym planie finansowym na ten rok. Prognozowane koszty uwzględniają dodatkowe koszty, związane przede wszystkim ze zwiększeniem wymogów sanitarno-epidemiologicznych ze względu na stan epidemii oraz realizację dodatkowych zadań nałożonych na podmiot związanych z COVID-19 . Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi ustawą szczególną, zmiany planu finansowego w zakresie zwiększenia kosztów związanych z epidemią mogą być wprowadzane z pominięciem art. 52 ustawy o finansach publicznych. Do prognoz kosztów przyjęto następujące założenia: 1) koszty świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w formie ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 136c ust. 1 ustawy o świadczeniach; 2) koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez: a) pielęgniarki, b) położne, c) osoby, o których mowa w § 16 ust. 4a załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320, 437, 547, 696 i 1548 – w zakresie dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach; 3) koszty świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 26 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493); 4) koszty wzrostu wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizację, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532 i 2383). § 2. W pozostałych kosztach założono wzrost rok do roku w wysokości inflacji w 2021 -3,1% a w następnych latach 2,5%.

III. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową W obecnych warunkach prognozowanie sytuacji makroekonomicznej obarczone jest dużym ryzykiem błędu (nieprzewidywalność sytuacji związanej z SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem. Utrzymująca się sytuacja w kraju, związana z epidemią niesie ryzyko pogorszenia sytuacji finansowej). Pełny powrót do normalnej sytuacji potrwa jednak dłużej, a walka ze skutkami epidemii będzie długotrwała i może mieć znacznie większy wpływ na pogorszenie sytuacji finansowej: - spadek aktywności gospodarczej i pogorszenia sytuacji na rynku pracy mogą mieć większą skalę niż przyjęto w założeniach, - brak możliwości wypracowania kontraktu z NFZ mimo przywrócenie planowych zabiegów i badań w placówkach ochrony zdrowia oraz obniżenie wartości kontraktów w latach następnych -nierelatywnie większy wzrost kosztów niż wzrost przychodów - zmiana przepisów w zakresie pokrycia strat SPZOZ przez organy tworzące -zmiany systemowe ograniczające liczbę podmiotów leczniczych -obowiązek przystąpienia do PPK bez zwiększenia środków po stronie przychodów rekompensujących dodatkowe koszty -brak kadry medycznej -roszczenia płacowe Ponadto przygotowywana jest ustawa obejmująca całościowe podejście do restrukturyzacji w połączeniu ze wzmocnieniem i scentralizowaniem nadzoru nad szpitalami cele reformy:

 • Koncentracja leczenia wysokospecjalistycznego oraz zwiększenie dostępności udzielanych świadczeń;
 • Zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych obywateli zgodnie z mapą potrzeb zdrowotnych i planami transformacji;
 • Utworzenie scentralizowanego system nadzoru poprzez powołanie Agencji Rozwoju Szpitali
 • Wdrożenie skutecznych mechanizmów restrukturyzacyjnych poprawiających rentowność szpitali i ich stabilność finansową;
 • Oddłużenie (częściowe) przejmowanych szpitali;
 • Inwestycje:skoordynowane działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału reorganizowanych szpitali;
 • Uporządkowanie struktury świadczeniodawców oraz wprowadzenie mechanizmów stymulujących integrację i koordynację świadczeń szpitalnych;
 • Interwencje obejmujące wszystkie podmioty np. wymiana sprzętu,zakupy wspólne; stworzenie Centrum Usług dla szpitali;
 • Efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów kadrowych (koncentracja);
 • Wzmocnienie kadry zarządzającej i popularyzacja nowoczesnych systemów, narzędzi i metod zarządzania w ochronie zdrowia, certyfikacja umiejętności kadry zarządzającej, a także budowa potencjału kadrowego korpusu restrukturyzacyjnego.

Ministerstwo Zdrowia planowało dotychczas trzy warianty centralizacji: - przekazanie całości szpitali pod nadzór MZ, -model mieszany (szpitale pod nadzorem marszałków województw) i połączony z restrukturyzacją długu. Ostatnie wypowiedzi ministra zdrowia wskazują, że resort po analizie koncepcji reform, skłania się ku opcji częściowego nadzoru nad szpitalami powiatowymi. Placówki dalej pozostałyby w zarządzaniu samorządów, ale rząd mógłby wprowadzić do nich w każdej chwili komisarzy do objęcia kontroli nad placówkami. O przejściu pod nadzór centralny ma decydować ma kilka parametrów, m.in. wynik finansowy, jakość leczenia (np. przeżywalność po zabiegach, powroty do szpitala) czy ocena pacjentów.

 1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa
 • Wielkość funduszy własnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na koniec poprzedniego roku obrotowego:
  1. fundusz założycielski - 7 174 178,76
  2. fundusz zakładu - 18 057 070,51
  3. wynik finansowy - 1 118 548,00